Regulamin bloga

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Blog meetYOURtech.eu stanowi rozwinięcie blogów o poprzednich nazwach
votdtech.blogspot.com oraz androidstrefa.pl.
2. Tematyka bloga opiera się na wpisach dotyczących szeroko pojętej technologii.
Tematyka bloga może ulec zmianie, rozszerzeniu, tudzież zwężeniu w każdej
chwili, lecz za uprzednim poinformowaniem odwiedzających w stosownym wpisie.
3. Autor bloga zastrzega sobie możliwość zmiany adresu bloga w każdej chwili, po
odpowiednim poinformowaniu użytkowników.
4. Autor bloga oświadcza, iż nie jest zawodowym dziennikarzem. Mimo to, zobowiązuje się
do przestrzegania powszechnie obowiązujących, zwyczajowych, jak i
przewidzianych prawem zasad etyki dziennikarskiej, w tym zasad dozwolonej
krytyki.
§ 2. Prawa autorskie.
1. Oferowane na blogu wpisy stanowią własność Autora bloga, któremu przysługują
prawa autorskie do tych wpisów.
2. Autor bloga nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie,
przepisywanie, cytowanie poza granicami tzw. „dozwolonego prawa cytatu”,
przedruk, sprzedaż
wpisów, a także inne naruszenia prawa autorskiego
przewidziane obowiązującym na Rzeczypospolitej Polskiej prawem, które znajdują
się na tym blogu, a do których przysługują Autorowi prawa autorskie.
3. Autor bloga może wyrazić zgodę na użycie wpisu, do którego Autorowi przysługują prawa
autorskie. W tym celu osoba, bądź podmiot, który chce użyć wpisu, powinna skontaktować
się z Autorem bloga pod adresem e-mail podanym na blogu, celem uzgodnienia
sposobu oraz celu publikacji wpisu.
4. Niniejszy blog działa w zgodzie z prawem obowiązującym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i respektuje dodatkowo postanowienia m.in.
Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
§ 3. Zwolnienie od odpowiedzialności.
1.  Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu, tudzież
oprogramowania, wywołane korzystaniem z poradników znajdujących się na
niniejszym blogu.
2.  Autor bloga oświadcza, iż każdy napisany na blogu poradnik został przez niego
napisany i osobiście przetestowany, lecz z uwagi na mnogość możliwych
konfiguracji sprzętowych (hardware) i
programowych (software), nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w jakimkolwiek zakresie, zgodnie z
ust. 1.
3.  Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez użytkowników
bloga w komentarzach, ani za ich treść.
§ 4. Zgłaszanie roszczeń.
1.  Wpisy zamieszczone na blogu zawierają uzupełnienia ich treści, w postaci zdjęć,
zrzutów obrazów tudzież logotypów producentów sprzętu, aplikacji, a także
innych podmiotów, w postaci plików graficznych w różnorakich formatach.
2.  Zamieszczone pliki graficzne nie mają na celu, ani w zamiarze naruszać praw
autorskich ich oryginalnych autorów.
3.  W razie, gdyby autor zdjęcia uznał, iż zamieszczone pliki graficzne naruszają
jego prawa autorskie, Autor bloga zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia
zamieszczonego pliku graficznego, do przeproszenia autora pliku graficznego
oraz zapobieżeniu umieszczenia wskazanego pliku graficznego w przyszłości.
4.  Zgłoszenia roszczeń wskazanych w ust. 3, można dokonać na adres e-mail bloga.
5.  Autor bloga zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie wskazane w ust. 3 i ust. 4 w
sposób bezzwłoczny, tj. w maksymalnym czasie do 2 tygodni. Autor bloga
zobowiązuje się w razie możliwości zareagować w sposób natychmiastowy.
6.  W
razie naruszenia przez Autor bloga we wpisie:
a. Praw osobistych osób trzecich,
b. Dobrego imienia przedsiębiorców,
c. Innych praw, niż wskazane w pkt a. i b.
Takim osobom przysługuje prawo do
zgłoszenia zastrzeżenia, za dokładnym wskazaniem fragmentu wpisu, którego
naruszenie dotyczy i jakie prawa według zgłaszającego zastrzeżenie ten fragment
narusza, na adres e-mail bloga, na które to zastrzeżenie Autor bloga
zobowiązuje się zastrzeżenie bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2
tygodni,
zareagować, w formie odpowiedzi, zmiany charakteru albo treści
wpisu na blogu.
§ 5. Zasady komentowania wpisów.
1.  Blog posiada system komentarzy, który pozwala użytkownikom na wypowiadanie się co do
zamieszczonych wpisów.
2.  Zakazane jest umieszczanie komentarzy nie mających żadnego związku z tematyką wpisu.
Takie komentarze będą usuwane.
3.  Zakazane jest umieszczanie komentarzy obrażających innych użytkowników, bądź
zawierających słowa, uznawanych powszechnie za obraźliwe bądź obelżywe.
4.  Zakazane jest umieszczenia w komentarzach hiperłączy (linków), które przekierowują użytkowników na witryny:
a. które oferują nielegalny, tj. naruszający prawa
autorskie, dostęp do treści cyfrowych, takich jak, nie ograniczając do: filmów,
muzyki, gier, oprogramowania, zdjęć etc.,
b.  które oferują dostęp do materiałów pornograficznych i zakazanych prawem obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej,
c. które oferują treści powszechnie uznane za wulgarne,
obsceniczne, obelżywe,
d.  oraz inne treści, które mogą naruszać postanowienia tego regulaminu, a także
obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
5.  Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za materiały nadesłane przez użytkowników w
systemie komentarzy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody na
osobie, czy też mieniu. Autor bloga zobowiązuje się zaś do reagowania na
wszelkie niebezpieczne materiały opublikowane na blogu.
§ 6. Polityka prywatności.
1.  Polityka prywatności bloga, wraz z jej wszystkimi postanowieniami stanowi integralną
część niniejszego regulaminu, a jej postanowienia stosuje się z pełną mocą.
2.  Autor bloga, mimo zastrzeżenia możliwości zmiany postanowień polityki prywatności w
każdej chwili, zobowiązuje się do przestrzegania jego podstawowych postanowień,
a zmiany będą dotyczyły jedynie precyzowania jego postanowień, tudzież
rozszerzania zakresu ochrony albo implementacji przepisów prawnych.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1.  Niniejszy regulamin zastępuje wcześniej przyjęte regulaminy tego bloga.
2.  Regulamin został sporządzony i wchodzi w życie od dnia jego opublikowania, tj. 09 września 2016 r.
3.  Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Autor bloga
zobowiązuje się jednak do nie zmieniania jego podstawowych postanowień, a
zmiany będą miały na celu rozszerzenie ochrony użytkowników bloga, tudzież
implementacji przepisów prawnych.
4.  Poprzez wejście na stronę bloga i użytkowanie bloga, poczytuje się, iż użytkownik
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, wobec czego zobowiązany jest do
jego przestrzegania.
5.  Autor bloga zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu w
pełnej jego mocy.
6.  Autor bloga zastrzega sobie możliwość prostowania oczywistych omyłek pisarskich
niniejszego regulaminu bez ich wyraźnego ogłaszania.